Deposit Interest

    
Total Views |
 तपशिल सामान्य व्याजदर %
जेष्ठ नागरिक व्याजदर %
 रु १५.०० लाख व त्यावरील एकरक्कमी ठेवींकरीता व्याजदर %
चालू ठेव - - -
सेव्हिंग्ज ठेव ४.०० ४.०० ४.००
मुदत/गंगोत्री/रिकरिंग ठेव / Auto Renewal Deposit - - -
१) ३० ते ९० दिवस ६.०० ६.०० ६.००
२) ९१ ते १८० दिवस ६.२५ ६.२५ ६.२५
३) १८१ दिवस ते ३६५ दिवस ६.५० ६.५० ६.५०
४)१ वर्षावरील ते ३ वर्षेपर्यंत ७.७५ ८.२५ ८.२५
५) ३ वर्षावरील ते ५ वर्षेपर्यंत ७.५० ८.०० ८.००
६) ५ वर्षावरील ७.२५ ७.७५ ७.७५