Chief Executive Officer
Mr. Shantaram Wakchoure
02135-223774
--

Deputy General Manager
Mr. Takalkar Amrut
02135-223774
--

Deputy General Manager
Mr. Sasane Sanjay
02135-223774
--

Administration
Mr. Malghe Dilip Vitthal
Asstt. General Manager
02135-222085/104
--
Audit
Mr. Kohinkar Ankush Babanrao
Asstt. General Manager
02135-222085/104
--

Loans & Advances
Mr. Gholap Balu Maruti
Asstt. General Manager
02135-2220854/104
--
Accounts/Investment
Mr.Takalkar Amrut
Asstt. General Manager
02135-226585/104
--
I.T. - EDP
Mr.Mahindrakar Manjit
Asstt. General Manager
02135-226585/104
--
Recovery
Mr. Supekar Samrat y.
Asstt. General Manager
02135-222085/104
Centralised K.Y.C
--
Branch Manager
02135-222085/104
--
M.I.S Dept
--
Branch Manager
02135-222085/104
--
Centralised Account Opening
--
Branch Manager
02135-222085/104
--
Tilak Chowk Branch
Rajgurunagar

Mr.Sandbhor Machindra
Branch Manager
02135-222058/
9975499017

Bajar Peth Branch
Rajgurunagar

Mr. Pansare Sunil
Branch Manager
02135-222107/
9975499012

Chakan Branch
Mr.Kolhe Shankar
Branch Manager
02135-249056\
9975499013
Kadus Branch
Mr.Tanpure deepak
Branch Manager
02135-282244\
9975499007
Narayngaon Branch
Mr. Hole Ramdas
Branch Manager
02132-2420757\
9975499014
Bhosari Branch
Mr. Rakshe Anil
Branch Manager
020-27110210\
9975499015
Dehu Road Branch
Mr. Tembhurnikar Sanjay
Branch Manager
020-27673011\
9975499009

Budhwar Peth, Pune Branch
Mr. Mhase Kisan
Branch Manager
020-24463132
--

Manchar Branch
Mr. Bhalerao Balshiram
Branch Manager
02133-223716\
9975499011
Shirur Branch
Mr. Kate Sanjay
Branch Manager
02138-224800\
9975499018
Mahalunge Ingle Branch
Mr. Nanekar Natharam
Branch Manager
02135-259059\
7757007185
Alephata Branch
Mr.Kalokhe Dilip
Branch Manager
02132-263085\
9975499016
Alandi Branch
Mr. Murkute Sachin
Branch Manager
02135-233285\
--
Junnar Branch
Mr. Gujrathi Sudhir
I/C Branch Manager
02132-222275\
7420060901
Pait Branch
Mr. Somwanshi Mohan
Branch Manager
02135-283285\
7420060902
Pabal Branch
Mr. Kulkarni Padmanabh
Branch Manager
02138-292477
7420060903
Akurdi Branch
Mr. Tembhurnikar Sanjay
Branch Manager
020-27242627
7420060904
Loans & Advances
Mr. Lokhande Sandeep
Manager Loan Dept.-HO
02135-222085/104
 
Tilak Chowk Branch
Rajgurunagar

Mrs. Giri Priyanka
02135-226585
Bajar Peth Branch
Rajgurunagar

Mr. Tavhare Jagadish
02135-222107
Chakan Branch
Mr. Jadhav Sonba
02135-222107
9766875307
Kadus Branch
Mr. Takalkar Keshav
02135-282244
9975499007
Narayngaon Branch
Mrs. Naikare Rupali
02135-242075
Bhosari Branch
Mr. Borhade vijay
9975499008
Dehu Road Branch
Ware Namdev
020-27673011
9975499009
Budhwar Peth, Pune Branch
Mr. Mhase Kisan
020-24453613
Manchar Branch
Mr. Muluk Sakharam
02133-223716
9975499011
Shirur Branch
Mr.Kambale Kiran
02138-224800

Mahalung Ingale
Mr. Tavhare Sachin
02135-259059
Alephata
Mr. Deshnehere Nagesh
9975499016
02132-263085
Alandi Branch
Mr. Devkar Pramod
02135-233285
Junnar Branch
Mr. Bangar Bhagchand
02132-222275
7420060901
Pait Branch
Mrs. Gavhane Prabhavati
02135-283285
7420060902
Pabal Branch
Mr. Kadambande Vikram
02138-292477
7420060903
Akurdi Branch
Mr.Gholap Omprakash
020-27242627
7420060904